Közzétételi listák

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 32-34. § szerinti elektronikus közzététel

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei
http://mezotarkany.hu/2016/02/25/elrhetsgeink-2/

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
– Mezőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Székhelyhivatala
– Mezőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Dormándi Kirendeltség

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
– http://mezotarkany.hu/2007/08/02/helyi-nkormnyzat/

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend
– http://mezotarkany.hu/2007/08/02/helyi-nkormnyzat/

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége
– http://mezotarkany.hu/kepviselo-testulet/

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai
– Nincs ilyen

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
– http://mezotarkany.hu/mezo-fa-2011-nonprofit-kft/

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
– Mezőtárkány Művelődéséért Közalapítvány, székhelye: 3375 Mezőtárkány, Kossuth Lajos út 81., Tel.: 36/491-933.

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője
– http://mezotarkany.hu/2008/09/21/voda-ltalnos-mveldsi-kzpont/

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve
– Nincs ilyen

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai
– http://mezotarkany.hu/2010/08/17/felgyeletet-gyakorl-szerv/

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend

– Magyarország Alaptörvénye
– Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
– A
z államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
– A
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
– A
helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény
– A
z általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
– A
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
– A
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
– A
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
– A
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
– A
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
– A
z információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

Letölthető dokumentumok:
Önkormányzat SZMSZ
Közös Hivatal SZMSZ

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven
– Nem vonatkozik az önkormányzatokra

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
– Folyamatban a feltöltés

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyek, ügylírások
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
– Folyamatban a feltöltés

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai
– Folyamatban a feltöltés

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke
– Nincs ilyen

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei
– http://mezotarkany.hu/kepviselo-testulet/

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok
– Folyamatban a feltöltés

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
http://mezotarkany.hu/category/egyeb/ (települési hírek, események, tájékoztatások)
https://hirdetmenyek.gov.hu/ (termőföldekkel kapcsolatos)

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
– Nincs ilyen

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
Szabályzat.pdf

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
– Nincs ilyen

III. Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója
– Mind a költségvetési rendelet, mind az éves beszámoló több évre visszamenőleg letölthető az alábbi linken, Mezőtárkány települést kiválasztva: https://or.njt.hu/onkorm

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára vonatkozó összesített adatok
– Éves költségvetési rendeletben foglaltak szerint, amelyek öt évre visszamenőleg letölthetők az alábbi linken, Mezőtárkány települést kiválasztva: https://or.njt.hu/

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond
– Folyamatban a feltöltés

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése
https://kif.gov.hu/adatszolgaltatasok

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
– Nincs ilyen

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések
– Nincs ilyen

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
– Folyamatban a feltöltés

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)
Közbeszerzési terv 2023.pdf