Változtak a mák termesztési és forgalomba hozatali szabályok

A kábítószer elõállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjérõl szóló 162/2003. (X.16.) Korm. rendelet 2015. március 1-jétõl hatályba lépõ rendelkezései értelmében a termelõ az étkezési mák 500 m2-t meghaladó termõterületen történõ termesztése, valamint területnagyságtól függetlenül az étkezési mák kereskedelmi céllal történõ termesztése esetén köteles a termõterület szerint illetékes megyei kormányhivatal földmûvelésügyi igazgatósága részére a termesztés megkezdése elõtt, de legkésõbb a tavaszi vetésû étkezési mák esetén a vetési évben április 30-ig, õszi vetésû mák esetén a vetési évben november 30-ig bejelentést tenni.
 
A bejelentésnek a következõ adatokat kell tartalmaznia:
 
1. természetes személy személyazonosító adatai és lakcíme,
2. jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ más szervezet megnevezése, székhelye, adószáma, a képviseletét ellátó személy családi és utóneve, lakcíme, valamit a képviselet jogcíme,
3. a vetett terület nagysága, helye, helyrajzi szám, vagy fizikai blokk és parcella száma,
4. a termesztett fajta neve, vetõmag fémzár száma és mennyisége,
5. virágtermesztési célra tervezett mák esetén az exportáló, illetve a belföldi forgalmazó nevét és címét,
6. az elõzõ évi betakarított terület nagyságát.
 
A bejelentéshez szükséges formanyomtatványt a NÉBIH honlapjáról, www.nebih.gov.hu – ról lehet letölteni.
 
További bejelentési kötelezettségek:
1. A termesztõ köteles õszi vetésû étkezési mák kipusztulása esetén a föld fekvése szerint illetékes földmûvelésügyi igazgatóságnak a vetést követõ év április 30-ig bejelenteni a kipusztulással érintett terület azonosítóit (település neve, földrészlet helyrajzi száma, alrészlet megjelölése, fizikai blokk és parcella azonosító) nagyságát, valamit a kipusztult állomány fajtáját.
2. A betakarítást követõen az étkezési mák termesztõje köteles tárgyév szeptember 30-ig az illetékes megyei kormányhivatal földmûvelésügyi igazgatóságnak bejelenti a mákszalma és a betakarított mákmag mennyiségét. A mákszalma megsemmisítésrõl a termesztõnek nyilvántartást kell vezetni. A bejelentés és a mákszalma megsemmisítésének tervezett idõpontja között legalább hét napnak kell eltelnie.

Az étkezési mák termesztõnek a bejelentésrõl valamint a bejelentett mákmag mennyiségérõl az illetékes megyei kormányhivatal földmûvelésügyi igazgatósága igazolást állít ki. Az étkezési mák kizárólag ezen igazolás birtokában hozható forgalomba. A termesztõ köteles az étkezési mákot továbbforgalmazó személynek az igazolást bemutatni. Az igazolás számát az étkezési mák forgalomba hozatala során, a kereskedelmi dokumentumokon fel kell tüntetni.

 
Az illetékes megyei kormányhivatala földmûvelésügyi igazgatósága a termesztõ költségére elrendelheti az étkezési máktábla talajba forgatással történõ megsemmisítését, amennyiben az étkezési mák termesztése a rendelet alapján bejelentési kötelezettség alá tartozik és a termesztõ a bejelentési kötelezettségének határidõre nem tett eleget, illetve azt legkésõbb a mák virágzásának befejezését megelõzõ tizenöt napig nem pótolta, vagy a termesztõ valótlan adatokat jelentett be.
 
A földmûvelésügyi igazgatóság, valamint a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága ellenõrzi a forgalomba hozott étkezési mák igazolásának meglétét. Amennyiben a termesztõ igazolás nélkül hozza forgalomba az étkezési mákot, a földmûvelésügyi igazgatóság vagy az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság az étkezési mákot lefoglalja és elrendeli a termesztõ költségén való megsemmisítést.
További információt a kormányhivatal földmûvelésügyi igazgatási feladatot ellátó szervezeti egysége ad a 36/413-737 – es telefonszámon.

Posted in Egyéb

Leave a Reply