A Heves Megyei Kormányhivatal Füzesabonyi Járási Hivatalának 2013. évi tevékenységérõl

2013. január 01-vel a járási hivatalok kialakításával Magyarország Közigazgatásának új fejezete kezdõdött el. Célok között szerepelt az ügyfélközpontú, szakmailag megalapozott, egyszerûsített ügymenet kialakítása, a gyors ügyintézés megvalósítása, a jogszerûség elõtérbe helyezése. Alapvetõ fontosságú volt, hogy hatékonyabb, koordináltabb, takarékosabb közigazgatás jöjjön létre. Új utakon járva kellett kialakítani egy olyan közigazgatási metódust, melyre korábban, ebben a formában példa még nem volt Magyarországon.

A Füzesabonyi Járási Hivatal legfõbb célkitûzéseink egyike volt az ügyfélbarát szemlélet meghonosítása. Örömünkre szolgál, hogy e szemlélettel végzett feladatellátásunk kapcsán az ügyfelektõl kizárólag pozitív összképû visszacsatolásokat kaptunk. Pl.: az Okmányiroda ügyfél-elégedettség mérésének eredménye szerint a kérdõívet kitöltõk 93%-a úgy gondolta, hogy a korábbi évekhez képest az okmányirodai ügyintézés jobb lett a járási hivatal rendszerében.
Bevezettük, hogy a Járási Hivatal összes szervezeti egysége, kirendeltsége munkaidõben folyamatosan fogadjon ügyfelet. Sõt, az Okmányiroda hétfõi reggel 8-tól este 8-ig tartó, valamint az összes többi szervezeti egység szerdai hosszított nyitvatartásával a munkaidõn kívüli ügyintézésének is teret engedtünk.
Az ügysegédi rendszer kiépítésével számos eljárás kapcsán az ügyfeleknek nem kell sem a székhelyre, sem a poroszlói, kápolnai kirendeltségekre befáradniuk, elég lakótelepülésükön az ügysegédnél elindítaniuk az eljárást. Az ügysegédi rendszer a járási települések polgármestereinek igénye szerint került bevezetésre az év elejétõl, illetve módosításra évközben. Az ügysegédek feladatellátása a 2013. év során bõvült, tekintve, hogy a szakigazgatási szervek kérelemre induló eljárásai kapcsán is adnak tájékoztatást, illetõleg a formanyomtatványok kitöltésében és továbbításukban segítenek az ügyfelek részére.
Az ügyfelek körében nagy tetszést aratott, hogy a megváltozott utcanevek miatt számos járási település (Poroszló, Sarud, Újlõrincfalva, Mezõszemere, Mezõtárkány) lakosai számára elkészített új lakcímkártyákat, külön akció keretében, a helyszínen, az ügyfelek lakcímein személyesen adtuk át.
A Kormányhivatali nyílt napnak nagyon nagy sikere volt. A középiskolai diákok számára szervezett kvízjátékon legsikeresebben szerepelt diákok jutalomban részesültek.
Az év során életre hívtuk a Járási Polgármesteri Fórumot (kétszer rendeztük meg), mely eseményre a járáshoz tartozó települések Polgármesterei számára elõadókat hívtunk olyan témákban, amely az általuk képviselt település számára a legérdekesebb volt.
A 2013/2014-es tanév kezdetét megelõzõen Járási Iskola Igazgatói Fórumot is szerveztünk, mely eseményen a Tankerület, a HMKH Oktatási Fõosztálya és a Járási Hivatal adott széleskörû tájékoztatást az aktuális kérdésekben.
A Járási Hivatalok elindulásával egy idõben új szervként kellett kiépíteni a Helyi Védelmi Bizottságokat (HVB), biztosítani kellett mûködésüket. A Füzesabonyi Járásban a 2013. évben nem volt olyan esemény, amelybe be kellett volna avatkozni.
A Járási Gyámhivatal munkatársai karácsonyi gyûjtési akciót szervezett a Járási Hivatalt érintõen. A munkatársak játékokat, könyveket, számítógépet, hûtõt adományoztak a rászorulók részére, melyet személyesen adtak át a Járási Gyámhivatal kollégái.

A 2013. év a számok tükrében

Okmányirodai Osztály:
A Járási Hivatal Okmányirodai Osztályán személyesen megjelenõ ügyfelek részérõl elégedettség mérést végeztünk. Az ügyfélfogadási idõ átszervezésével az ügyfelek várakozási ideje jelentõsen csökkent, átlagosan 8,5 perc lett. A vélemények alapján az ügyintézõk gyorsak, segítõkészek és a lakosság ügyeinek intézéséhez teljes körû tájékoztatást nyújtanak.
A 2013. évi okmányirodai ügyszám: 17253 db, mely 9%-kal magasabb a 2012-es ügyforgalomtól.
2013. január 1-tõl a vállalkozói tevékenység ellenõrzését is ellátjuk. 2013. évben hatósági ellenõrzési terv alapján a Füzesabonyi Járási Hivatal illetékességi területén székhellyel rendelkezõ vállalkozók tekintetében 92 db vállalkozói tevékenység ellenõrzését folytattuk le.
Új feladatként, 2013. március 1-jétõl a járási hivatal okmányirodáján is be lehet nyújtani az állampolgársági honosítási és visszahonosítási kérelmeket.

Hatósági Osztály:
A Hátósági Osztály 2013. évben több, mint 1800 államigazgatási és közel 500 szabálysértési ügyben járt el, hozott döntést. Az igazgatási eljárások tekintetében meg kell állapítanunk, hogy számszerûségében, a legnagyobb arányt a közgyógy jogosultságokkal kapcsolatos eljárások jelentették. A szabálysértési eljárások viszonylatában elsõdlegesen a „tankötelezettség megszegése” szabálysértési fajta figyelhetõ meg.

Járási Gyámhivatal:
A gyámhivatal járási hivatalhoz történõ átszervezését követõen az elmúlt évekhez képest ügyintézõi létszámnövekedés történt. Jelentõsen növekedett a Járási Gyámhivatal hatáskörébe utalt feladatok. Jegyzõi hatáskörbõl a járási gyámhivatalhoz kerültek át a védelembe vétellel, az igazolatlan iskolai hiányzások miatti iskoláztatási támogatás szüneteltetésének kezdeményezése, szüneteltetés megszüntetése és felülvizsgálatával kapcsolatos faladatok, továbbá döntés a családi pótlék természetbeni formában történõ nyújtásáról, felülvizsgálatáról. 2013. január 1-tõl a jegyzõk helyett a járási gyámhivatal dönthet a gyermek védelme érdekében a gyermekek ideiglenes hatályú elhelyezésérõl. A megnövekedett feladatellátás miatt közel 70%-kal több ügy keletkezett 2013-ban, mint az azt megelõzõ évben. Összesen 4100 döntés született.
A gondnoksági ügyek száma kiemelkedõen magas, hiszen az illetékességi területen található a Füzesabonyi Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona.

Járási Földhivatal:
A 2013. évben az összes szakterületet tekintve több, mint 12.000 ügye volt a Járási Földhivatalnak. Általános feladataink között, és mellet kiemelt jelentõséggel bírt a földhasználati nyilvántartást érintõ jogszabályváltozásokból eredõen megnövekedett ügyiratmennyiség feldolgozása, és Feldebrõ község Egri járáshoz történõ átcsatolásához kapcsolódó feladatok.  
A határszemle ellenõrzés során vizsgáltuk a földhasználók mûvelési kötelezettségének teljesülését, a termõföldek mûvelési ágának megfelelõ hasznosítást, a termõföldekhez kapcsolódó, termõföldnek nem minõsülõ ingatlanok hasznosítását (gyommentes állapotban tartását – pl. utak).
Tapasztalatunk szerint a korábbi évekhez képest a földhasználók odafigyelnek a földhasznosításra, elsõ felhívásunkra a hiányosságokat pótolják.

Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal:
A hivatal által végzett ellenõrzések száma a 2013. évben állatvédelmi és járványvédelmi feladatkörben: 322, élelmiszerbiztonság feladatkörében: 189 volt. Ezekbõl: 27 alkalommal bírságoltak, 6 esetben figyelmeztetéssel élt a hatóság. Két esetben megalapozott panaszbejelentés alapján került élelmiszer-elõállító vagy forgalmazó szankcionálásra.
Tavaly 4 alkalommal történt összevont ellenõrzés valamely társhatósággal. A társhatóságok a rendõrhatóság, a Járási Népegészségügyi Intézet és a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság munkatársai voltak.

Járási Népegészségügyi Intézet:
Munkavégzésükre jellemzõ a nagyszámú ellenõrzés A 2013. év során több, mint 1500 ellenõrzést végeztek, kiemelendõ a nemdohányzók védelme érdekében tett vizsgálatok magas száma (363 db).
Az oltóanyagok szállítását a háziorvosokhoz az Intézet végzi, mind a Füzesabonyi mind a Hevesi Járás területén. Veszettség elleni védõoltások kiszállítását oltóorvosnak 2013. évben 58 alkalommal végeztük. Folyamatos oltás és kampányoltás kijuttatása 40 védõnõi körzetbe tavaly 280 alkalommal volt. Influenza oltóanyag kiszállítás oltóorvosoknak 46 körzetbe 46 alkalommal történt.
A tavalyi évben több intézményben tartottak elõadásokat, így a Füzesabonyi Piszhiátriai Otthon dolgozóinak: Kórházi fertõzések, sterilizálás, fertõtlenítés témában; a füzesabonyi Remenyik Gimnázium tanulóinak HIV-AIDS, családtervezés, fogamzásgátlás témákban, stb.

Járási Munkaügyi Kirendeltség:

Az ügyfélforgalom a 2013-as évben 25.000 fõre tehetõ. Az iktatott ügyiratok száma több, mint 44.000 volt tavaly.
A regisztrált álláskeresõk száma a 2013. évi zárási adatok szerint Füzesabony térségében 1618 fõ volt. Ez a szám az év eleji 3084 fõvel szemben 48%-os csökkenést jelent. Utoljára 2006-ban volt ilyen alacsony a regiszter.
A szolgáltatások is jelentõs szerepet játszottak az ügyfelek kiszolgálásában. Az összes, szolgáltatással érintett ügyfelek száma 2013. decemberével bezárólag 2338 fõ volt. A munkaerõpiaci szolgáltatásokon és a közvetítõi beszélgetéseken kívül az emelkedés a csoportos tájékoztatókon való részvételhez köthetõ, melynek hatékonyságán ez évben sikerült javítani.

Egy év elteltével a járási hivatali rendszer kapcsán megállapíthatjuk, egy olyan területi szintû közigazgatást építettünk, mely – a lakossági visszajelzések alapján – az ügyfelek részére könnyen és rugalmasan hozzáférhetõ, másrészt pedig önálló módon mûködõképes közigazgatási szint, melyet az ügyfelek elfogadtak és a köztudatban is komoly, megalapozott helyet vívott ki magának.

Lukács Balázs
járási hivatalvezetõ

Posted in Egyéb

Leave a Reply