Intézményvezetõ álláshirdetés

Laskó – Rima menti Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Mikrotársulás a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Laskó – Rima menti Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezetõ (magasabb vezetõ) beosztás ellátására.
 
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozott idejû 5 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ
 
A vezetõi megbízás idõtartama: A vezetõi megbízás határozott idõre, 5 év-ig szól.
 
A munkavégzés helye: Heves megye, 3375 Mezõtárkány, Templom út 4.
 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
 
Az intézményvezetõ feladata a Laskó – Rima menti Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény vezetése. Ennek keretén belül az Intézményt fenntartó öt település (Besenyõtelek, Dormánd, Egerfarmos, Füzesabony, Mezõtárkány) közigazgatási területén szociális alapellátások szervezése az Intézmény alábbi tevékenységi köreit érintõen:
 • Házi segítségnyújtás
 • Családsegítés
 • Szociális étkeztetés
 • Idõsek nappali ellátása
 • Demens betegek nappali ellátása
 • Gyermekjóléti szolgáltatás
 • Közcélú foglalkoztatás
 • Közhasznú foglalkoztatásKözmunka
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:

 • Fõiskola, A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 6. §
 • (13) bekezdése szerint,
 • Többcélú szociális intézmény vezetésében szerzett – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások),
 • büntetlen elõélet
 • cselekvõképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • vezetõi szakmai program
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • kedvezõ elbírálás esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A beosztás betölthetõségének idõpontja: A beosztás legkorábban 2014. április 15. napjától tölthetõ be.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 9.
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóthné Szabó Anita nyújt, a 06- 36/491-933 -os telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Laskó – Rima menti Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Mikrotársulás címére történõ megküldésével (3375 Mezõtárkány, Kossuth Lajos út 81. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 782/2014., valamint a beosztás megnevezését: intézményvezetõ.
 • Személyesen: Tóthné Szabó Anita, Heves megye, 3375 Mezõtárkány, Kossuth Lajos út 81. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok elbírálásáról Laskó – Rima-menti Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Mikrotársulás Társulási Tanácsa dönt.
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. április 14.
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.mezotarkany.hu – 2014. március 7.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mezotarkany.hu honlapon szerezhet.
Posted in Egyéb

Leave a Reply