Módosult a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez kapcsolódó kifizetési kérelem benyújtási idõszak

2013. május 2.
Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közremûködésével 2012-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet 14. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Vhr. 16/B § (1) bekezdésétõl eltérõen 2013. évben a kifizetési kérelmet a 9. § (14) bekezdésében foglalt rendelkezés sérelme nélkül február 1. és június 30. valamint augusztus 1. és december 31. között lehet benyújtani.”
 Az 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet a következõ 16/A. §-sal egészül ki:
„16/A. § E rendeletnek az egyes agrártámogatási és egyéb agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet [a továbbiakban: 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet] által megállapított 14. § (4) bekezdését a 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”

Egyúttal felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy A Vhr. 24. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérõen az ügyfél a helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozat közlésétõl számított hat hónapon belül köteles kifizetési kérelmet benyújtani, amellyel legalább 10%-os mértékben az ügyfél olyan kiadást is el kíván számolni, amely nem minõsül egyéb elszámolható kiadásnak.

Posted in Egyéb

Leave a Reply