Megvalósult az Orvosi rendelõ komplex akadálymentesítése

Megvalósult az Orvosi rendelõ komplex akadálymentesítéseAz Új Magyarország Fejlesztési Terv által, az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében kiírt pályázat sikeres pályázóiként Mezõtárkány községben megvalósult az ORVOSI RENDELÕ komplex akadálymentesítése. A pályázat közremûködõ szervezete a Váti Kht.

Az esélyegyenlõségi törvény írja elõ az akadálymentesítést, mely, mint fogalom egyre nagyobb körben ismert, és egyre szélesebb értelemben alkalmazzák. Alapvetõ értelmezése szerint a fizikai, szel­lemi és érzékszervi fogyatékkal é­lõk számára olyan környezet ki­a­la­kí­tá­sát jelenti, mely segíti korlátok nélküli köz­lekedésüket, tájékozódásukat, és ál­talában minden olyan tevékenység el­végzését, amelyben fogyatékosságuk mi­att akadályoztatva vannak. Ki­szé­le­sít­ve a kört, ugyanez a segítség hasz­ná­ra lehet az idõsebbeknek is, de akár mindannyiunknak is.

A fogyatékosság megnyilvánulása és mér­téke igen sokféle lehet. Más se­gít­ség­re van szüksége egy gyengén látó, vagy akár teljesen vak em­ber­tár­sunk­nak, ismét más segítséget vár el egy ross­zul halló ember. Súlyos, halmozott fo­gyatékosság esetén már segítõre is szük­ség van.  A komplex a­ka­dály­men­te­sítés célja,  a különféle fo­gya­té­kos­ság­ban szenvedõk egyszerre történõ "kisegítése".

Mezõtárkány Község Önkormányzata törvényi kötelezettségének tel­je­sí­té­se ér­de­ké­ben 2007. szeptemberében si­ke­res pályázatot nyújtott be orvosi rendelõjének akadály­men­te­sí­té­sé­re. A Magyar Állam és az Európai Unió ál­tal nyújtott támogatásnak, és az Önkormányzat által biztosított for­rás­nak köszönhetõen 8 101 957 Ft értékû beruházás valósulhatott meg.

Az orvosi rendelõ komplex aka­dály­men­tesítése során az épület közelében akadálymentes parkolót létesítettek, a rendelõ bejáratához a kerekesszékkel, illetve babakocsival közlekedõk be­ju­tá­sát könnyítõ rámpát építettek. A fizikai akadálymentesítés keretében az ajtókat kicserélték, akadálymentes mos­dót és WC-t építettek, valamint a moz­gáskorlátozottak érdekében a kü­szö­böket eltávolították.

Az infokommunikációs akadály­men­te­sí­tés biztosítása érdekében a köz­le­ke­dõ útvonalak mentén a burkolatban ve­ze­tõsávok kialakítására, az ajtók kont­rasztos festésére került sor, a hallássérültek eligazodásának segítésére pedig indukciós hurok rendszert telepítettek.

A megvalósult beruházásnak kö­szön­he­tõen a településen élõk számára biztosított egészségügyi szolgáltatás elérhetõbbé vált.

 
Hiperhivatkozás:
 
Megvalósult az Orvosi rendelõ komplex akadálymentesítése1. www.vati.hu VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. honlapja
2. www.nfu.hu Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Kht. honlapja
 
Tóthné Szabó Anita polgármester
Posted in Egyéb kategória

Leave a Reply