Óvoda

Hivatalos elnevezése: Mezőtárkányi Mesevár Óvoda

Székhely: 3375 Mezőtárkány, Rákóczi u. 38.
Tel: 36/ 491-181
e-mail: ovimezo@freemail.hu
Intézményvezető: Rektori Gyöngyike Ottília

Letölthető dokumentumok:

Alapító okirat

SZMSZ

Mezőtárkány településen 1954-ben alakult az óvoda. Kezdetben délig fogadott kisgyerekeket, akik verseléssel, énekléssel, kézimunkázással töltötték napjaikat.
Az 1960-as években került megszervezésre az intézményi étkeztetés, akkortól vált egész napossá az óvodai nevelés.
ÁMK tagintézményként 1977-tõl működött.

A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanuló létszám: 75 fő

Személyi feltételek
: Óvodapedagógusok száma: 6 fõ
– ebbõl felsõfokú végzettségû: 5 fõ
– középfokú végzettségû: 1 fõ
1 óvodapedagógus tanítói és beszédfejlesztõi szakképesítéssel is rendelkezik.

Dajkák száma: 3 fõ
Egyéb kisegítõ alkalmazott: 1 fõ

Logopédust és gyógypedagógust biztosítunk, akik helyben végzik a rászoruló gyermekek fejlesztését.

Tárgyi feltételek:
Az intézmény épülete nem óvodának épült. A kb. 60 éves épület átfogó felújításra, bõvítésre vár. Három szükség csoportszobával; tornaszoba, egyéni fejlesztõ szoba, nevelõi iroda nélkül, egy zsúfolt öltözõvel és gyermekmosdóval mûködik.
Az önkormányzat fejlesztési elképzeléseiben elsõ helyen szerepel az óvoda bõvítése. Ennek érdekében EU-s pályázat benyújtására került sor.
Az intézmény tárgyi felszereltsége, eszközellátottsága megfelelõ. Az utóbbi években jelentõs beszerzések történtek, melyek elsõsorban sikeres pályázatok eredményei.
A játszóudvar tágas, elõírásoknak megfelelõ eszközökkel rendelkezik, ezek számát azonban szeretnénk tovább bõvíteni, a minél változatosabb mozgáslehetõségek kiaknázása érdekében.

A fejlesztõ – nevelõ munka:
Az óvodai nevelés 2004-tõl, a nevelõtestület által készített – az Országos Óvodai Nevelés Alapprogramjának figyelembe vételével a helyi igényeket és sajátosságokat szem elõtt tartva – pedagógiai program alapján folyik.
A  halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek esélyegyenlõségének megteremtése érdekében 2007-ben óvodai fejlesztõ program bevezetésére került sor.

Helyi pedagógiai program irányelvei:
Az óvoda határozott, tisztázott követelményeket támaszt a magatartás-, viselkedés-, és a kommunikációs kultúra, az erkölcsi, testi nevelés és a komplex személyiségfejlesztés területén.
Domináns módszere az egyéni képességekhez igazodó differenciált fejlesztés.

Alapelvek:
 • Gyermekközpontúság
 • A gyermeki személyiséget szeretet, tisztelet, elfogadás övezi
 • Pedagógiai optimizmus
 • Hit a gyermek fejleszthetõségében
 • Munkafegyelem
 • Erkölcsiség, lelkiismeret, felelõsség
 • Illem, kommunikáció
 • Testi-lelki egészség; derû, vidámság
 • Esztétikus környezet
 • Másság elfogadása
 • Esélyegyenlõség megteremtése
 • A hozzáadott értékek magas színvonala

Óvodánk nevelési céljai:

 • Egyetemes emberi értékek közvetítése
 • Az emberi méltóság tisztelet (elnyomás, háború, diszkrimináció elítélése, elvetése)
 • Az erkölcsi értékeken belül, a nemzethez tartozás etikai értékének a helyes magyarságtudat kialakításának megkezdése
 • Gyermekeinket játékos módszerekkel megtanítani
  • önmaguk és mások tiszteletére
  • az egészség és az élet kiemelt értékelésére
 • A pedagógiai szabadság a gyermekek szeretetét, felelõs szabadságot jelentsen a nevelõtestület tagjai számára.
 • Hagyományaink ismerete, tisztelete, továbbvitele
 • A környezet és a természet védelme, szeretete
 • A szociálisan hátrányos helyzetû gyermekek hátrányainak csökkentése
 • A sajátos nevelési igényû gyermekek egyéni, diffrenciált fejlesztése
 • Együttmûködés a szülõi házzal
 • A nevelõtestület pedagógiai kultúrájának folyamatos fejlesztése

Az óvoda hagyományai, ünnepei, egyéb rendezvényei:

 • A csoporton belül ünnepeljük a gyermekek névnapját, születésnapját.
 • A gyermekek ajándékot készítenek szüleiknek karácsonyra, anyák napjára.
 • Ünnepi mûsorral készülünk karácsonyra, anyák napjára, a csoportonként megtartandó évzáró ünnepségekre és a nagyok ballagására.
 • Ezekre az alkalmakra meghívót kapnak a szülõk.
 • Izgalommal várjuk a Mikulást.
 • A Mûvelõdési Házban farsangi bált rendezünk a gyermekek számára.
 • Gyermeknap alkalmával kirándulást szervezünk.
 • Évente több alkalommal bábelõadást tekinthetnek meg helyben az érdeklõdõk.
 • Tevékenyen részt veszünk a „Kihívás Napi” eseményekben.
 • Részt veszünk és bemutatkozunk a Község által szervezett rendezvényeken (majális, gyermeknap, falunap)

Az ünnepekre való készülõdés lehetõséget teremt a népi hagyományok felelevenítésére, a jeles napokhoz kapcsolódó szokások megismerésére, a népi és kézmûves technikákkal való ismerkedésre.

Intézményünk nevelõtestülete vallja, hogy célunk nem lehet más, mint fejlesztõ-nevelõ munkánkkal és külsõségeinkkel olyan miliõt teremteni, melyben gyermekeink jól érzik magukat, ahol biztosított sokoldalú személyiségfejlesztésük, mindez összhangban a XXI. század folyamatosan növekvõ elvárásaival.


Leave a Reply